検索オプション 検索オプション
17

1.000 złotych 1794 - PCGS 30 - RAREST POLISH BANKNOTE

PCGS 30
add あなたのメモ 
ロット詳細
ロットの状態: PCGS 30
参考資料: Miłczak A7, Lucow 37

Bezapelacyjnie najbardziej prestiżowy, jeden z najrzadszych polskich banknotów. 

Najwyższy nominał pierwszych, polskich banknotów z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej, którego nakład wyniósł śladowe tysiąc egzemplarzy. Pozycja tak legendarna, a zarazem rzadka, że kolekcjonerzy już na początku przygody z pieniądzem papierowym z góry przyjmują, że nabycie waloru tej klasy nie będzie możliwe. 

Banknot znany wyłącznie z największych kolekcji banknotów polskich min. Kolekcji Lucow oraz zbiorów Muzeum Czapskich w Krakowie, czy też Muzeum Etnograficznego w Łodzi. Od niedawna walor ten też gości w zbiorach Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. W innych, bliskich nam zbiorach prywatnych znany jest raptem w kilku kolekcjach rozsianych po całym świecie. Od roku 1989 znane są jedynie cztery krajowe notowania aukcyjne! Banknot tak rzadki, że nie zagościł nawet na słynnej 5 aukcji WCN, podczas której to zlicytowano Kolekcję Dąbrowskiego, niezwykle rzadkich banknotów polskich, która do tej pory uznawana jest za najlepszą aukcję związaną z pieniądzem papierowym, jaka do tej pory miała miejsce. 

Wizualnie, bardzo ładny stan zachowania, szczególnie jak na obiekt tej klasy. Kilkukrotnie łamany w polu, z punktowym rozwarstwieniem papieru na linii poziomego złamania. Oceniony przez restrykcyjną firmę PCGS Currency (nie mylić z PCGS) na stan VF 30 tj. st.3. Banknot w naturalnym stanie zachowania. Kolorystyka żywa, przyjemnie wysycona, intensywnie żółta, charakterystycznie dla omawianego nominału. Nie dostrzegamy jakichkolwiek śladów długotrwałej ekspozycji na promienie słoneczne, co przy biletach długiej Insurekcji stanowi istotny element opisu, bowiem wiele biletów traktowano jako patriotyki, umieszczając je w gablotach prezentacyjnych. Druk kontrastowy, znakomicie odcina się na naturalnie żółtej barwie papieru. Suchy stempel bardzo dobrze zachowany oraz czytelny, a co najważniejsze nadal błyszczący. 

Egzemplarz wydrukowany na fragmencie arkusza z pełnym napisowym elementem znaku wodnego Hoonig & Zoonen oraz fragmentem herbu. Jest to najbardziej okazały element znaku wodnego, co nadaje oferowanemu walorowi unikalnego charakteru. Na cztery dotychczas notowane egzemplarze, wyłącznie jeden posiadał niepełny(?) fragment znaku wodnego, zaś w Kolekcji Lucow egzemplarz ze znakiem wodnym nie został odnotowany(!). Prezentowany i będący przedmiotem aukcji egzemplarz śmiało można nazwać okazowym w omawianym kontekście. 

Proweniencja banknotu również nadaje mu unikalnego charakteru. Walor ten został sprzedany przez naszą firmę lata temu w ofercie bezpośredniej do dużej krajowej kolekcji, ale wcześniej gościł przez dziesięciolecia w dużej zagranicznej kolekcji, której właściciel twierdził, że właśnie ten konkretny egzemplarz przekazał osobiście Tadeusz Kościuszko podczas wizyty w Sant Petersburgu. Oczywiście nie sposób jest zweryfikować tak lotnej informacji, ale biorąc pod uwagę autorytet poprzednich właścicieli, nie mamy powodów aby wątpić w ten przekaz. 

Obserwując ostatnie notowania najwyższych nominałów biletów Kościuszkowskich nie mamy złudzeń, że popyt na walory z absolutnego topu nie ustaje, a każda kolejna okazja zakupu wymaga większych nakładów finansowych. Bycie w posiadanie najwyższego nominału, pierwszych polskich banknotów zwielokrotnia prestiż oraz wartość posiadanej kolekcji polskich banknotów, umieszczając ją z marszu w ścisłej czołówce.

Oferowany banknot to bez wątpienia "Święty Graal" polskich banknotów. W prezentowanym wariancie z pełnym napisowym fragmentem znaku wodnego ocieramy się o unikat, w rzeczywistym tego słowa znaczeniu. Obiekt klasy muzealnej, na którego poświęcone środki szybko się zapomina, a ominiętą okazję zakupu żałuję na długie lata. 


オークション
X Aukcja Jubileuszowa w Hotelu Monopol
gavel
日付
01 十月 2022 CEST/Warsaw
date_range
開始価格
31 915 EUR
ロットの状態
PCGS 30
販売価格
73 426 EUR
高値更新
230%
ビュー: 1657 | お気に入り: 40
オークション

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

X Aukcja Jubileuszowa w Hotelu Monopol
日付
01 十月 2022 CEST/Warsaw
オークションの流れ

すべてのロットは入札の対象となります

オークションの手数料
19.00%
あらたな入札
  1
  > 10
  100
  > 20
  300
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  7 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
  700 000
  > 50 000
  1 100 000
  > 100 000
 
オークション規約

REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.         Organizatorem aukcji jest Mateusz Wójcicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zwiadowców 9, 52-207 Wrocław, NIP 8992929535, REGON 522434102, numer telefonu (+48) 71 30 70 111 oraz (+48) 662 322 000, adres poczty elektronicznej: [email protected] zwany dalej Domem Aukcyjnym.

2.         Aukcja odbędzie się we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanym w katalogu i zgodnie z prezentowanym na stronie internetowej Domu Aukcyjnego aukcje.snmw.pl. Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, który jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.

3.         Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu aukcji o czym poinformuje na stronie internetowej aukcje.snmw.pl

 

§ 2. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

1.         Przedmiotem aukcji są monety, medale, banknoty, varia, odznaczenia lub inne przedmioty kolekcjonerskie (dalej: walory) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli.

2.         Wystawione walory nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

3.         Opisy walorów wraz z ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie aukcje.snmw.pl/pl/index lub wydanym w formie papierowej. Opisy te mogą być uzupełniane lub zmieniane przez Dom Aukcyjny do momentu rozpoczęcia licytacji.

4.         Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech walorów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym oraz ich autentyczność z wyłączeniem monet i banknotów posiadających certyfikaty oryginalności i stanu zachowania wystawione i gwarantowane przez firmy numizmatyczne takie jak NGC, PMG i PCGS. W przypadku przedmiotów ogradowanych przez wymienione firmy licytujący przystępujący do aukcji akceptują certyfikaty tych zewnętrznych audytorów. Wszelkie roszczenia i uwagi w zakresie poprawności tych certyfikatów należy kierować do podmiotów, które wydały dany certyfikat autentyczności.

5.         Z uwagi na brak możliwości oddania wszystkich cech danego waloru w katalogu Dom Aukcyjny zachęca zainteresowanych do osobistego zapoznania się z ich stanem przed rozpoczęciem aukcji.

6.         Dom Aukcyjny nie podnosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oferowanych walorów, jak również za ich wady prawne.

7.         Dom Aukcyjny może wycofać przedmiot aukcji bez podania przyczyny.

 

§ 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI

1.         Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, jeżeli przed ogłoszonym terminem aukcji dokonaj skutecznego zapisu na aukcję.

2.         Zapis może być dokonany w siedzibie Domu Aukcyjnego, a także za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na platformie aukcyjnej działającej pod adresem internetowym aukcje.snmw.pl/pl/index  Zainteresowany może również dokonać zapisu wysyłając na adres poczty elektronicznej [email protected] stosowną wiadomość wraz z podaniem swoich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, najpóźniej na 60 minut przed planowanym rozpoczęciem aukcji.

3.         Uczestnik aukcji otrzymuje limit wydatków powyżej którego nie może licytować. Limit dotyczy wszystkich wydatków w trakcie aukcji, a nie poszczególnych walorów lub dni aukcji.

4.         Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od wpłacenia określonego wadium.

5.         Wadium, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest zaliczane na poczet ceny nabycia waloru w przypadku wygrania licytacji przez Uczestnika. W pozostałych przypadkach wadium jest zwracane Uczestnikowi z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 zd. 2.

6.         Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) zobowiązują Dom Aukcyjny do rozpoznania ryzyka a także stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 tejże ustawy. Realizując obowiązek ustawowy Dom Aukcyjny przed sfinalizowaniem transakcji może wymagać od Uczestnika podania dodatkowych danych osobowych i informacji ponad dane wskazane przy zapisie na aukcję.

7.         Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub gdy dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg Aukcji. Dom Aukcyjny może również odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej osoby, która wcześniej nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do Domu Aukcyjnego lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do jej wypłacalności.  

8.         Dom Aukcyjny gwarantuje poufność złożonych ofert oraz danych osobowych Uczestników aukcji i właścicieli sprzedawanych walorów

 

§ 4. UDZIAŁ OSOBISTY

1.         Uczestnik dopuszczony do aukcji otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny. Uczestnik posługuje się identyfikatorem w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać go na każde wezwanie Aukcjonera.

2.         Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia identyfikatora przez osobę trzecią.

 

§ 5. LICYTACJA TELEFONICZNA

1.         Uczestnik, który zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania walorów, które zamierza licytować oraz numeru swojego telefonu, pod który Dom Aukcyjny zadzwoni w czasie aukcji. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Uczestnik może określić na zleceniu limit, do którego Dom Aukcyjny będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, wówczas w takim wypadku, Dom Aukcyjny uznaje, że zainteresowany oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.

2.         Zawiadomienie o chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznej zgłaszane jest do Domu Aukcyjnego nie później niż na 1 dzień przed terminem aukcji.

3.         Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z trudności z dostępem lub brakiem dostępu do sieci telefonicznej będące po stronie Uczestnika, jeżeli nie uda mu się po trzech próbach nawiązać telefonicznego połączenia z Uczestnikiem.

 

§ 6. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA

1.         Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych przedmiotów aukcji w jego imieniu do kwoty maksymalnej, oznaczonej w zleceniu. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej cenie według postąpień oraz do wysokości określonego limitu ceny.

2.         Zlecenie licytacji należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji.

 

 

§ 7. LICYTACJA ONLINE (PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM)

1.         Dom Aukcyjny udostępnia zainteresowanym możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.

2.         Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na platformie aukcyjnej umieszczonej na stronie internetowej www.onebid.pl.

3.         Warunkiem koniecznym do udziału w licytacji online jest spełnienie przez zainteresowanego wymagań technicznych określonych w Regulaminie platformy aukcyjnej znajdującego się pod adresem https://onebid.pl/pl/terms

4.         Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego licytanta podczas aktywnego zalogowania się do licytacji online, są odnotowywane jako działania tego licytanta. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

5.         Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu przez zainteresowanego lub inne problemy techniczne będące po jego stronie.

6.         Przystępując do licytacji licytant poprzez klikniecie klawisza z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego waloru i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na klawiszu. Kliknięcie na klawisz ma taką samą wagę jak podniesienie plakietki licytacyjnej na sali aukcyjnej.             

7.         Po zakończeniu aukcji, uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych zakupów na adres poczty elektronicznej podany przy zapisie na aukcję.

 

§ 8. PRZEBIEG AUKCJI

1.         Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny na aukcji są podawane w polskich złotych.

2.         Licytację prowadzi osoba wyznaczona przez Dom Aukcyjny (dalej Aukcjoner). Decyzje Aukcjonera podjęte w czasie aukcji są ostateczne.

3.         Aukcjoner określa postąpienia (zmiany ceny waloru podczas licytacji) według progów publikowanych w katalogu na stronie danego waloru lub według własnego uznania. Jest on uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali aukcyjnej jak i z Internetu czy oferty telefonicznej, rozstrzyga wszelkie spory, wskazuje nabywcę waloru.

4.         Aukcjoner może, w zależności od zainteresowania walorem, rozpocząć licytację od ceny wywoławczej niższej lub wyższej od ceny zawartej w katalogu.

5.         Oferta Uczestnika aukcji jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.

6.         Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, jeżeli inny Uczestnik złoży ofertę wyższą i zostanie ona przyjęta przez Aukcjonera, także w sposób dorozumiany 

7.         Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać walor, cofnąć licytację do wskazanego momentu lub ponownie zaproponować walor do licytacji.

8.         Aukcjoner ma prawo nie przyjąć oferty, która łącznie z wcześniejszymi zwycięskimi ofertami na tej aukcji, przekroczy wysokość limitu wydatków danego Uczestnika.

9.         Zakończenie licytacji danego waloru następuje po zatwierdzeniu wylicytowanej ceny (dalej przybicie) o czym Aukcjoner informuje Uczestników licytacji.

10.      Przybicie dokonane przez Aukcjonera jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a zwycięzcą licytacji.

 

§ 9. PŁATNOŚCI

1.         Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna oraz ewentualne opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych.

2.         Opłata aukcyjna wynosi 19% ceny nabycia i zawiera podatek od towarów i usług (VAT)

3.         Do opłat dodatkowych zalicza się ewentualne koszty transportu i ubezpieczenia przesyłki.

4.         Jeśli w chwilki licytacji walor znajduje się poza terenem UE, do ceny końcowej doliczony zostanie 8% podatek VAT.

5.         Kwota wylicytowana, opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto.

6.         Zapłata ceny nabycia jest możliwa bezpośrednio po aukcji w miejscu licytacji lub w terminie 10 dni od zakończenia aukcji. Akceptowanymi formami płatności są: płatność gotówką, kartą płatniczą oraz przelewem bankowym.

7.         Dom Aukcyjny akceptuje płatności gotówkowe jedynie dla zamówień o równowartości poniżej 10.000 EURO.

8.         W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego.

9.         Prawo własności przedmiotu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny nabycia.

10.      Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na życzenie licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności w innych walutach.

11.      Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na rachunek bankowy:                                     

a)       dla wpłat złotówkowych

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki Spółka z o.o. ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław

Bank Pekao S.A : PL 27 1240 6670 1111 0011 1596 6430 

SWIFT: PKOPPLPW

b)       wpłat walutowych

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki Spółka z o.o. ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław

Bank Pekao S.A: 

SWIFT: PKOPPLPW

PL 54 1240 6670 1978 0011 1596 6632 [EURO]

PL 89 1240 6670 1787 0011 1596 6531 [USD]                                                                                                                                                                                                            

 

§ 10. ODBIÓR LUB DOSTAWA PRZEDMIOTU AUKCJI

1.         Odbiór zakupionych walorów odbywa się w miejscu przeprowadzania aukcji lub w siedzibie Domu Aukcyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu z nabywcą szczegółów odbioru. 

2.         Na życzenie nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać walor pod wskazany przez niego adres.

3.         W przypadku wysyłki waloru nabywca ponosi koszty jego dostawy. Może on dokonać wyboru spośród opcji zaproponowanych przez Dom Aukcyjny bądź samodzielnie wskazać sposób dostawy.

 

§ 11. REKLAMACJE

1.         Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2.         Reklamacja może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3.         Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i powinna zawierać dane nabywcy oraz uzasadnienie.

4.         W przypadku uznania reklamacji, nabywca zobowiązany jest zwrócić walor na swój koszt w stanie niezmienionym. Dom Aukcyjny dokona na rzecz nabywcy zwrotu kwoty zakupu i opłaty aukcyjnej.

 

§ 12. PRAWO ODSTĄPIENIA

1.         Nabywca waloru będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą Domu Aukcyjnego w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.         Aukcje organizowane przez Dom Aukcyjny są aukcjami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Na podstawie art. 38 pkt 11 tejże ustawy Nabywcom będącym konsumentami, którzy zawarli umowę sprzedaży w drodze aukcji publicznej osobiście lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.         Dom Aukcyjny jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

4.         Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku zapłaty w terminie określonym w § 9 ust. 6 powyżej. W takim przypadku wadium wniesione przez Uczestnika zgodnie z § 3 ust. 5 nie podlega zwrotowi.

 

§ 13. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć,  ilustracji  i tekstów związanych z walorem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

 

§ 14. OGRANICZENIA PRAWNE

1.         Dom Aukcyjny informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają m.in. kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

2.         Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na zwycięzcy licytacji. Dom Aukcyjny nie pośredniczy w procedurze uzyskania pozwolenia wskazanego powyżej.

3.         Brak uzyskania zezwolenia na wywóz waloru za granicę nie zwalnia licytanta z obowiązku zapłaty za zakupione waloru.

4.         Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji przysługuje muzeum rejestrowanemu po cenie wylicytowanej ustalonej po przybiciu oferty.

 

§ 15. DANE OSOBOWE

1.         Dom Aukcyjny jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych i treści przekazywanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w aukcji.

2.         Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”.

3.         Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników aukcji zawarto w Obowiązku informacyjnym RODO znajdującym się na stronie internetowej www.sklepnumizmatyczny.pl.

 

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Regulamin aukcji nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu aukcji a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.         Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do nabywców będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.         W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą nabywcę oraz Dom Aukcyjny.

4.         Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a nabywcą, jest prawo polskie.


オークションについて
SESJA PREMIUM - HOTELOWA

1 października 2022 | Hotel Monopol***** Wrocław

Aukcja X będzie pierwszą aukcją z częścią stacjonarną, która odbędzie się 1 października 2022 w Hotelu Monopol w centrum Wrocławia.  W ramach aukcji stacjonarnej zaoferujemy wyselekcjonowane polskie numizmaty oraz banknoty.

Aukcja zostanie poprzedzona sesją wykładową z cyklu "Numizmatyka da się lubić"Gościem specjalnym będzie Pan Czesław Miłczak, autor najlepszego opracowania polskiego pieniądza papierowego.  

Aktualnie przyjmujemy walory na Aukcję XI


Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Media społecznościowe: YouTube | Facebook | Instagram

Sklep numizmatyczny: SklepNumizmatyczny.pl

Formularz rejestracyjny do SESJI PREMIUM Hotelowej 

FAQ
出品者について
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki
連絡先
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki Sp. z o.o.
room
Zwiadowców 9
52-207 Wrocław
phone
+48 71 30 70 111
営業時間
月曜日
09:30 - 17:00
火曜日
09:30 - 17:00
水曜日
09:30 - 17:00
木曜日
09:30 - 17:00
金曜日
09:30 - 17:00
土曜日
休業
日曜日
休業
keyboard_arrow_up