検索オプション 検索オプション
725

Zygmunt III 1587-1632, Talar 1630 I-I, Toruń.

VF+
add あなたのメモ 
ロット詳細
ロットの状態: VF+
Kop. 8263 R4, Gum. 1424, CNCT 1377, T 30 RM, waga 28,56 g., dobrze wybity i zachowany numizmat w pięknej jednolitej patynie ze starego zbioru.   
オークション
Aukcja 20
gavel
日付
24 三月 2023 CET/Warsaw
date_range
開始価格
1 075 EUR
ロットの状態
VF+
販売価格
4 645 EUR
高値更新
432%
ビュー: 729 | お気に入り: 46
オークション

Poznański Dom Aukcyjny

Aukcja 20
日付
24 三月 2023 CET/Warsaw
オークションの流れ

すべてのロットは入札の対象となります

オークションの手数料
20.00%
あらたな入札
  1
  > 10
  200
  > 20
  1 000
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
  100 000
  > 5 000
 
オークション規約

TERMS OF AUCTION

1.    The auction is conducted on order and for the account of the proprietors and on the behalf of the bidders.

2.    Only persons interested in the auction who paid the registration card, that constitutes a deposit, will be admitted. The organisers of the auction can abandon the requirements of deposit payment.

3.    The successful bidders present at the auction are obliged to make their payment in current Polish zlotys (in cash), by the bank transfer or by the secured cheque.

4.    The description of the items has been given with great care and in good faith. The authenticity is guaranteed unconditionally, if not otherwise stated.

5.    Written orders (e.g., fax or e-mail) as well as phone orders are accepted.

6.    Bidders will be considered as having seen the items. Any complains concerning the description of the items will be accepted by the organisers of the auction only in a written form, the latest before bidding begins. Under no circumstances shall any complain be approved of as soon as the auction commences.

7.    Should any legal action arise, The District Court in Poznań has exclusive jurisdiction for both parties.

8.    All lots are subject to a ‘‘BUYER’S PREMIUM’’ of 20% on the hammer price. VAT is included in buyer's premium.

9.    The items whose value exceeds 16.000 PLN can be exported outside the Polish borders only after obtaining a single authorization for export. As regards antiques the mode of export and export permits are governed by the Act of 23.07.2003 „The protection and the guardianship of antiques and monuments” together with the amendment of 18.03.2010.

10.    The auctioneer will apply the following bidding procedure:

For bids up

to
200 złby
10 zł
From
200 złto
500 złby
20 zł
From
500 złto
1.000 złby
50 zł
From
1.000 złto
5.000 złby
100 zł
From
5.000 złto
10.000 złby
200 zł
From
10.000 złto
50.000 złby
1.000 zł
From
50.000 złto
100.000 złby
2.000 zł
From
100.000 złto

by
5.000 zł


11.    In the case of any doubts on knocking-down, the item will be called down once more.

12.    An item will be knocked down after the highest bid has been called out three times.

13.    The organisers of the auction are not responsible for any legal faults of the items.

14.    The fact of participating in the auction signifies full acceptance of the terms of the auction.

15.    Only the Polish text of these conditions of sale has legal force.

16.    All payments should be made to the firm bank account:


Poznański Dom Aukcyjny, ul. Jeżycka 19/8, 60-865 Poznań

PKO SA. I odział w Poznaniu, 68 1240 1747 1111 0000 1845 7607

REGULAMIN  AUKCJI

§ 1. Postanowienia wstępne

1.       Organizatorem aukcji jest Poznański Dom Aukcyjny Sergiusz Stube, ul. Jeżycka 19/8, 60-865 Poznań,  NIP: 7641102844, numer telefonu +48601747266, adres poczty elektronicznej: [email protected] zwana dalej Domem Aukcyjnym.

2.       Aukcja odbędzie się w Poznaniu, w miejscu i terminie wskazanym w katalogu zamieszczonym na stronie internetowej https://onebid.pl/pl/auction/-/2177

3.       Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu aukcji w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć.

§ 2. Przedmioty sprzedaży aukcyjnej

1.        Przedmiotem aukcji są rzeczy ruchome o charakterze kolekcjonerskim, w szczególności monety, banknoty medale, odznaczenia lub inne przedmioty kolekcjonerskie (dalej: obiekty) wystawione do sprzedaży przez ich właścicieli.

2.       Opisy obiektów wraz z ceną wywoławczą są prezentowane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie onebid.pl i mogą być uzupełniane lub zmieniane do momentu rozpoczęcia licytacji. 

3.       Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym oraz ich autentyczność, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. 

4.       Wystawione obiekty nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 

5.       Z uwagi na brak możliwości oddania wszystkich cech danego obiektu w katalogu Dom Aukcyjny zachęca zainteresowanych do osobistego zapoznania się z ich stanem przed rozpoczęciem aukcji.

6.       Dom Aukcyjny może wycofać przedmiot aukcji bez podania przyczyny.

7.       Dom Aukcyjny nie podnosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oferowanych obiektów, jak również za ich wady prawne. 

§ 3. Warunki przystąpienia do aukcji

1.       W aukcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

2.       Do procedury aukcyjnej dopuszczone będą jedynie osoby fizyczne lub osoby prawne bądź jednostki organizacyjne, które przed jej rozpoczęciem dokonają skutecznego zapisu na aukcję (dalej: Uczestnik).  

3.       Zapis może być dokonany w siedzibie Domu Aukcyjnego, a także za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na platformie aukcyjnej działającej pod adresem internetowym onebid.pl . Zainteresowany może również dokonać zapisu wysyłając na adres poczty elektronicznej [email protected] stosowną wiadomość wraz z podaniem swoich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, najpóźniej na 60 minut przed planowanym rozpoczęciem aukcji.

4.       Uczestnik aukcji otrzymuje kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może on licytować. Kredyt dotyczy wszystkich wydatków w trakcie aukcji, a nie poszczególnych obiektów lub dni aukcji.

5.      Uczestnik aukcji może wnosić o podniesienie kredytu wydatków, przy czym Dom Aukcyjny może uzależnić jego zwiększenie od wpłacenia określonego wadium, które w przypadku wygrania licytacji przez Uczestnika zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia obiektu. W pozostałych przypadkach wadium jest zwracane Uczestnikowi z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 zd. 2.

6.       Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) zobowiązują Dom Aukcyjny do rozpoznania ryzyka a także stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 tejże ustawy. Realizując obowiązek ustawowy Dom Aukcyjny przed sfinalizowaniem transakcji może wymagać od Uczestnika podania dodatkowych danych osobowych i informacji ponad dane wskazane przy zapisie na aukcję. 

7.       Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nie ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub gdy dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg aukcji. Dom Aukcyjny może również odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji osoby, która wcześniej nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do Domu Aukcyjnego lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do jej wypłacalności.  

8.       Dom Aukcyjny gwarantuje poufność złożonych ofert oraz danych osobowych Uczestników aukcji i właścicieli sprzedawanych obiektów.

§ 4. Udział osobisty

1.        Uczestnik dopuszczony do aukcji otrzymuje indywidualny numer (dalej: identyfikator), którym posługuje się w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać go na każde wezwanie.

2.        Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia identyfikatora przez osobę trzecią.

§ 5. Licytacja telefoniczna

1.       Uczestnik, który zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązany do wskazania obiektów, które zamierza licytować oraz swojego numeru telefonu, pod który Dom Aukcyjny zadzwoni w czasie aukcji. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Uczestnik może określić na zleceniu limit, do którego Dom Aukcyjny będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, Dom Aukcyjny uznaje w takim przypadku, że zainteresowany oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.

2.       Zawiadomienie o chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznej zgłaszane jest do Domu Aukcyjnego nie później niż na 24 godziny przed terminem aukcji. 

3.       Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z trudności z do sieci telefonicznej będące po stronie Uczestnika, jeżeli nie uda mu się po trzech próbach nawiązać telefonicznego połączenia z Uczestnikiem.

§ 6. Licytacja w imieniu Uczestnika

1.       Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie w jego imieniu wybranych obiektów do kwoty maksymalnej, oznaczonej w zleceniu. Dom Aukcyjny będzie licytował według postąpień do wysokości określonego limitu ceny.

2.       Zlecenie licytacji należy dostarczyć osobiście do siedziby Domu Aukcyjnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji.

§ 7. Licytacja online (przez Internet w czasie rzeczywistym)

1.       Dom Aukcyjny udostępnia zainteresowanym możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet za pośrednictwem platformy aukcyjnej razem z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.

2.       Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na platformie aukcyjnej za pośrednictwem strony internetowej onebid.pl oraz spełnienie przez niego wymagań technicznych określonych w Regulaminie platformy znajdującego się pod adresem internetowym onebid.pl/pl/terms 

3.      Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Uczestnika podczas aktywnego zalogowania się do licytacji online, są odnotowywane jako działania tego Uczestnika. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

4.       Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu przez Uczestnika lub inne problemy techniczne będące po jego stronie.

5.       Przystępując do licytacji Uczestnik poprzez klikniecie przycisku z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego obiektu i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na przycisku. Kliknięcie na przycisk ma taką samą wagę jak podniesienie identyfikatora na sali aukcyjnej.

6.       Po zakończeniu aukcji Uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych zakupów na adres poczty elektronicznej podany przy zapisie na aukcję.

§ 8. Przebieg aukcji

1.       Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny na aukcji są podawane w polskich złotych. 

2.       Licytację prowadzi osoba wyznaczona przez Dom Aukcyjny (dalej Aukcjoner). Decyzje Aukcjonera podjęte w czasie aukcji są ostateczne.

3.      Aukcjoner określa postąpienia (zmiany ceny obiektu podczas licytacji) według progów publikowanych w katalogu na stronie danego obiektu lub według własnego uznania. Jest on uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali aukcyjnej jak i z Internetu czy oferty telefonicznej, rozstrzyga wszelkie spory, wskazuje nabywcę obiektu. 

4.       Aukcjoner może, w zależności od zainteresowania obiektem, rozpocząć licytację od ceny wywoławczej niższej lub wyższej od ceny zawartej w katalogu.

5.       Oferta Uczestnika aukcji jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.

6.       Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, jeżeli inny Uczestnik złoży ofertę wyższą i zostanie ona przyjęta przez Aukcjonera, także w sposób dorozumiany  

7.       Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt, cofnąć licytację do wskazanego momentu lub ponownie zaproponować obiekt do licytacji. 

8.       Aukcjoner ma prawo nie przyjąć oferty, która łącznie z wcześniejszymi zwycięskimi ofertami na tej aukcji, przekroczy wysokość kredytu wydatków danego Uczestnika. 

9.       Zakończenie licytacji danego obiektu następuje po zatwierdzeniu wylicytowanej ceny (dalej przybicie) o czym Aukcjoner informuje Uczestników licytacji. 

10.     Przybicie dokonane przez Aukcjonera jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a zwycięzcą licytacji. 

§ 9. Płatności

1.       Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna oraz ewentualne opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych. 

2.       Opłata aukcyjna wynosi 20 % wartości przybicia i zawiera podatek od towarów i usług (VAT)

3.       Do opłat dodatkowych zalicza się ewentualne koszty transportu i ubezpieczenia przesyłki.

4.       Jeśli w chwili licytacji obiekt znajduje się poza terenem UE, do ceny końcowej doliczony zostanie 8% podatek VAT o czym Dom Aukcyjny informuje każdorazowo w opisie danej pozycji.

5.       Kwota wylicytowana, opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto.

6.       Prawo własności obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny nabycia.

7.        Zapłata ceny nabycia jest możliwa bezpośrednio po aukcji w miejscu licytacji lub w terminie 14 dni od zakończenia aukcji. 

8.       Wydanie wylicytowanego obiektu nastąpi po zapłacie na rzecz Domu Aukcyjnego pełnej ceny nabycia.

9.       Dom Aukcyjny może naliczyć dodatkowo opłatę za przechowanie wylicytowanego obiektu począwszy od 30 dnia od zakończenia aukcji, jeżeli nie zostanie on w tym czasie odebrany lub zwycięzca aukcji nie opłaci należnego kosztu przesyłki.

10.     Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. 

11.      Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość rozliczeń transakcji w euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z zainteresowanym. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mają możliwość dokonania wyboru waluty w jakiej chcą licytować spośród walut dostępnych na platformie aukcyjnej.

12.      Akceptowanymi formami płatności są: przelew bankowy lub gotówka.

13.      Dom Aukcyjny akceptuje płatności gotówkowe jedynie dla zamówień o równowartości poniżej 10.000 EURO.

14.     W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego. Wpłat można dokonywać na rachunki bankowe prowadzony w

  PKO SA I ODD. w Poznaniu

 

§ 10. Odbiór lub dostawa przedmiotu aukcji

1.        Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w miejscu przeprowadzania aukcji lub w siedzibie Domu Aukcyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu z nabywcą szczegółów odbioru.  

2.        Na życzenie nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres.

3.       W przypadku wysyłki obiektu nabywca ponosi koszty jego dostawy. Może on dokonać wyboru spośród opcji zaproponowanych przez Dom Aukcyjny bądź samodzielnie wskazać sposób dostawy.

§ 11. Reklamacje

1.        Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2.        Reklamacja może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3.       Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i powinna zawierać dane nabywcy oraz uzasadnienie.

4.       W przypadku uznania reklamacji, nabywca zobowiązany jest zwrócić obiekt na swój koszt w stanie niezmienionym. Dom Aukcyjny dokona na rzecz nabywcy zwrotu kwoty zakupu i opłaty aukcyjnej.

§ 12. Prawo odstąpienia

1.        Nabywca obiektu będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą Domu Aukcyjnego w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.       Aukcje organizowane przez Dom Aukcyjny są aukcjami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Na podstawie art. 38 pkt 11 tejże ustawy Nabywcom będącym konsumentami, którzy zawarli umowę sprzedaży w drodze aukcji publicznej osobiście lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.       Dom Aukcyjny jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

4.       Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku zapłaty w terminie określonym w § 8 ust. 10 powyżej. W takim przypadku wadium wniesione przez Uczestnika zgodnie z § 3 ust. 5 nie podlega zwrotowi. 

§ 13. Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

§ 14. Ograniczenia prawne

1.       Dom Aukcyjny informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają m.in. kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

2.       Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na zwycięzcy licytacji. Dom Aukcyjny nie pośredniczy w procedurze uzyskania pozwolenia wskazanego powyżej.

3.       Brak uzyskania zezwolenia na wywóz obiektu za granicę nie zwalnia nabywcy z obowiązku zapłaty za zakupione obiekty. 

4.       Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji przysługuje muzeum rejestrowanemu po cenie wylicytowanej ustalonej po przybiciu oferty.

§ 15. Dane osobowe

1.       Dom Aukcyjny jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych i treści przekazywanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Aukcji.

2.       Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. 

3.       Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarto w Obowiązku informacyjnym RODO znajdującym się na stronie internetowej gov.

§ 16. Postanowienia końcowe

1.        Regulamin aukcji nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu aukcji a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.       W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu aukcji decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące dla Domu Aukcyjnego i Uczestników.

3.       Prawem właściwym dla umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą jest prawo polskie.


4.      Przebicia stawek postępują według poniższego schematu.do200 zło10 zł
od
200 złdo
1000 zło20 zł
od
1000 złdo2000 zło50 zł
od
2000 złdo
5000 zło100 zł
od
5000 złdo
10000 zło200 zł
od
10000 złdo
20000 zło500 zł
od20000 złdo
50000 zło1000 zł
od
50000 złdo
100000zło2000 zł
  od                        100000zł                                                                                                                                          o                    5000zł


オークションについて


FAQ
出品者について
Poznański Dom Aukcyjny
連絡先
Poznański Dom Aukcyjny, Sergiusz Stube
このロットに関連するもの
keyboard_arrow_up