検索オプション 検索オプション
165

Stanisław A. Poniatowski, Talar 1788, Warszawa, menniczy

AU
add あなたのメモ 
ロット詳細
ロットの状態: AU
予想落札価格: 3 556 - 4 889 EUR
参考資料: Kopicki 2481 R2, Berezowski 12.00 zł
Talar dosyć pospolity w obiegowych stanach zachowania, jednak egzemplarze w stanach menniczych spotykane są bardzo rzadko. Moneta z mocnym połyskiem menniczym, piękne detale, bardzo dobra prezencja ogólna.
オークション
Aukcja 23
gavel
日付
26 十一月 2022 CET/Warsaw
date_range
開始価格
1 556 EUR
予想落札価格
3 556 - 4 889 EUR
ロットの状態
AU
販売価格
4 982 EUR
高値更新
320%
ビュー: 265 | お気に入り: 22
オークション

WDA - MiM

Aukcja 23
日付
26 十一月 2022 CET/Warsaw
オークションの流れ

すべてのロットは入札の対象となります

オークションの手数料
18.00%
あらたな入札
  1
  > 10
  120
  > 20
  500
  > 50
  1 200
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
オークション規約

1. Organizatorami aukcji są dwie firmy WDA i MiM (Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik NIP: 524-136-01-51 (tel. 501-013-878, e_mail: [email protected]), Monety i Medale Romuald Sawicz NIP: 522-219-58-05 (tel. 601-291-904, e_mail: [email protected]).     

2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek Właścicieli Przedmiotów, co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Właścicielem Przedmiotów. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie z Właścicielami, będącymi osobami trzecimi, stanowi przedmiot odrębnych umów komisowych.

3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować. W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi możliwe jest uzależnienie udziału w aukcji od  wpłaty wadium w wysokości 30-40% limitu wydatków. W przypadku braku zakupów, wadium jest zwracane Uczestnikowi, przy czym koszty związane z obsługą finansową (opłaty bankowe) zwrotu pokrywane są przez Uczestnika. 

4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.

5. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych wg. własnego uznania.

6.  Opłata aukcyjna wynosi 18% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.

7. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania przelewem należności w ciągu 21 dni od zakończenia licytacji, poza złotymi monetami bulionowymi dla których termin ze względu na zmienność kursu złota wynosi 7 dni. Dostępna jest zapłata gotówką, dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 €. Po upływie terminu płatności Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności, w wyniku indywidualnych ustaleń między stronami, zawartymi przed rozpoczęciem licytacji.

8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oferowanych obiektów, jak również za ich wady prawne.

9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.

10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie.

11. Aukcja jest aukcją publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta co oznacza, że licytantowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

12. W opisach aukcji, nazwy przedmiotów zostały poprzedzone stopniami rzadkości RRR-, RR-, R,-, które oznaczają rzadkość wg. Organizatorów. Skala rzadkości oparta jest o system znany z wielu opracowań, m.in. z referencyjnego 18 tomowego katalogu Edmunda Kopickiego, gdzie dla monet ekstremalnej rzadkości (z unikatami włącznie) nadano trzy R-ki (RRR-), dla monet bardzo rzadkich dwie (RR-), dla monet rzadkich jedną (R-). W opisach użyte zostały również określenia oparte o statystyki występowania danej monety w dniu robienia opisu w tabelach amerykańskich firm gradingowych NGC i PCGS: MAX NOTA - oznacza że moneta posiada najwyższą notę dla danego typu w firmie której została zagradowana, 2ga MAX NOTA - oznacza drugą najwyższą notę w firmie w której została zagradowana , MAX ŚWIAT - oznacza że nota numeryczna jest najwyższa patrząc zarówno na tabele NGC jak i PCGS. W wyjątkowych przypadkach użyte zostały określenia: do najlepszych kolekcji, do najznamienitszych kolekcji. Oznaczają one, że dany przedmiot, wg. oceny Organizatorów, jest bardzo rzadki i trudny do zdobycia lub trudny do zdobycia w oferowanym stanie zachowania. Duża częstość używania tych zwrotów, może wystąpić w chwili oferowania w sprzedaży aukcyjnej zaawansowanych zbiorów.

13. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.

14. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

15.  Rozliczenie następuje poprzez dokonanie dwóch przelewów na rachunek bankowy Organizatorów. Aukcję organizują dwie firmy, kupujący po zakończeniu otrzyma zestawienie wygranych walorów oraz dane i kwoty do wykonania dwóch oddzielnych przelewów. Kupujący ponosi tylko jeden koszt wysyłki, walory zakupione w obydwu firmach zostaną wysłane w jednej przesyłce. Dla wygody kupujących, walory zostały w katalogu ułożone chronologicznie, bez podziału na firmy Organizatorów. W szczególnych przypadkach, gdy kupujący wylicytował walory tylko od jednego Organizatora, otrzyma w powiadomieniu informację z danymi do przelewu całej kwoty tylko jednego Organizatora.

Warszawski Dom Aukcyjny, właściciel rachunku: Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik, numer rachunku dla PLN: 84 1090 1841 0000 0001 5000 0909

Dla EUR: IBAN: PL37 1090 1841 0000 0001 5019 5173 SWIFT: WBKPPLPP,          Dla USD: IBAN: PL79 1090 1841 0000 0001 5019 5290 SWIFT: WBKPPLPP 

Monety i Medale Romuald Sawicz, właściciel rachunku: M.i M. Romuald Sawicz, numer rachunku dla PLN: 67 1090 1014 0000 0001 3539 4916,

Dla EUR: IBAN: PL18 1090 1014 0000 0001 3539 4925 SWIFT: WBKPPLPP,           Dla USD: IBAN: PL84 1500 1012 1110 1003 5332 0000 SWIFT: WBKPPLPP

16. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany i ewentualnych kosztów bankowych.

17. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w jednej z siedzib firm, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na odbiór, lub opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem. Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty wysyłki. Dla zakupów (bez literatury) do wartości 300 zł - 12 zł listu poleconego, powyżej 300 zł przesyłki kurierskiej w kwocie 25 zł bez podanej wartości (brak odpowiedzialności w przypadku zaginięcia przesyłki) lub 25 zł + 2% zadeklarowanej wartości - zalecana przez nas forma wysyłki. Przykładowo pełny koszt przesyłki z zadeklarowaną wartością 1600 zł - to 57 zł, 2.000 zł - to 65 zł, 3.000 zł - 85 zł, 5.000 - 125 zł, 10.000 zł - 225 zł, 15.000 - 325 zł, 20.000 zł - 425 zł, 30.000 - 625 zł, 50.000 zł - 1025 zł. Przedmioty aukcyjne zostaną wysłane na adres wskazany przez kupującego w przeciągu 10 dni roboczych, jednak w przypadkach niezależnych od organizatora, czas wysyłki może się wydłużyć. Dostarczenie przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex2.0, , zaś dla zakupów wartości o poniżej 300 zł za pośrednictwem Poczty Polskiej. Każdorazowo koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie, najczęściej dla przesyłek bez ubezpieczenia jest to ok. 25-35 zł.  Powyższy cennik nie dotyczy wysyłek zawierających literaturę, gdzie koszt każdorazowo ustalany jest w zależności od wagi przesyłki w oparciu o cennik Poczty polskiej, zawsze powiększony o 23% vat. Przesyłki wysyłane są w imieniu i na zlecenie kupującego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za towar zaginiony w transporcie. Firma reprezentuje klienta w ewentualnym sporze z Pocztex. Na życzenie kupującego, firma oferuje możliwość darmowego przechowania opłaconych walorów przez uzgodniony okres. 

18. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r. Brak uzyskania zezwolenia na wywóz za granicę nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zakupione walory.

19. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. Zwycięzca który nie posiada zezwolenia na wywóz zobowiązany jest wskazać adres do wysyłki na terenie Polski lub odebrać wylicytowany obiekt osobiście.

20. Właścicielem zdjęć są firmy WDA lub MiM. Nabywcy walorów nie nabywają praw autorskich do zdjęć. Wykorzystanie zdjęć w celach handlowych, wiąże się z otrzymaniem faktury w kwocie 100 zł plus vat od pojedynczego zdjęcia za każdorazowe użycie w przypadku gdy podane jest źródło zdjęcia, 500 zł plus vat od pojedynczego zdjęcia za każdorazowe użycie w przypadku gdy nie zostało podane źródło. Akceptacja regulaminu, oznacza dla osób które chcą korzystać ze zdjęć organizatorów, nawet w przypadku dalszej odsprzedaży monet, obowiązek opłacenia faktury za jednorazowe prawa do wykorzystanie zdjęć z 14 dniowym terminem płatności

21. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.

オークションについて


FAQ
出品者について
WDA - MiM
連絡先
Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik
room
ul. Porajów 1 / 41
03-188 Warszawa
phone
-
keyboard_arrow_up